Ontstaan SHW

Ad van Lokven en Geert Hanegraaf (Vinkel, Noord Brabant) gaan vanaf begin jaren 90 regelmatig naar Sri Lanka.  Ze zien daar niet alleen de schoonheid van het land maar ook de armoede. Uit eigen middelen beginnen ze steun te verlenen aan mensen in Wadduwa. 
Als in 2004 de tsunami  ook in Wadduwa enorme verwoestingen aanricht, beginnen collega’s van Ad en Geert spontaan geld in te zamelen. Het  is het begin van de Stichting Hulp Wadduwa (SHW), mede opgericht door dhr. H. Seijkens en H. van Delft.
Het leven van Ad en Geert verandert  vanaf dat moment meer dan 180 graden. Ze geven hun reguliere leven in Nederland op. Sri Lanka verandert van een vakantiebestemming in een plek waar ze de helft van het jaar leven en vooral hard werken.
Hun inspanningen blijven niet onopgemerkt. In 2010 krijgen Ad en Geert een Koninklijke Onderscheiding.

Wat in eerste instantie begon met hulp  in de vorm van voedselpakketten, schoolspullen, vissersnetten, fietsen enz., is nu uitgegroeid tot hulp in de vorm van zogeheten ‘scholarships’.  Onderwijs is immers de toekomst en zorgt voor een duurzame ontwikkeling. Deze ‘scholarships’ geven kansarme jongeren de mogelijkheid  onderwijs te volgen. Op die manier kunnen ze vervolgens een bestaan opbouwen en hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling van Sri Lanka.
Met behulp van donaties en geld van sponoren kan de stichting deze droom van een heel aantal kinderen al tien jaar lang mogelijk maken.
Naast de scholarships ondersteunt de stichting ook andere onderwijsprojecten, zoals het inrichten van een computerlokaal en het bouwen van wc’s op scholen. Dit alles ter ondersteuning van een beter onderwijsklimaat voor de scholieren. Ook is er de afgelopen jaren een aantal maal een huis gebouwd voor die mensen die na de Tsunami helemaal niets meer hadden.
Kortom iedere cent die Stichting Hulp Wadduwa ontvangst gaat rechtstreeks naar Sri Lanka waar er ongelofelijke mooie dingen mee gedaan worden.

Toekomstvisie Stichting Hulp Wadduwa (SHW) 2015-2020


Sinds de oprichting heeft de SHW zich ontwikkeld als een organisatie die ontwikkelingshulp gericht op Sri Lanka in het dorp Wadduwa (inwoners) in het bijzonder, steeds verder heeft opgezet en uitgevoerd. Trekkers en het gezicht in deze hulpverlening zijn Ad van Lokven en Geert Hanegraaf. In de regio ’s-Hertogenbosch organiseren zij allerlei activiteiten die financiële middelen bieden om de hulpverlening mogelijk te maken. Iedere cent gaat dan ook rechtstreeks naar Sri Lanka en wordt daar gebruikt om te helpen. Hun betrokkenheid met de bevolking van Wadduwa blijkt uit het feit dat ze 6 maanden per jaar ook dáár verblijven. Juist die omstandigheid maakt dat de hulpverlening rechtstreeks en concreet is en van nabij te volgen is. In de komende jaren zal op dezelfde manier verder gewerkt worden.

Missie


De activiteiten van SHW zijn er op gericht om in Wadduwa ontwikkelingen op gang te brengen waardoor mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en de omgeving.

Er zijn 4 prioriteiten bepaald:
  1. Ondersteunen van scholieren zodat ze beter in staat zijn vervolgonderwijs te gaan volgen en daarmee in de toekomst een inkomen kunnen verwerven om in het levensonderhoud te kunnen voorzien Scholarships)
  2. Ondersteuning projecten op diverse scholen in Wadduwa ter bevordering van het leerklimaat op die scholen
  3. Ondersteuning (projectmatig) van een ouderenhuis en een meisjes weeshuis
  4. Ondersteuning om bouw huisvesting te realiseren van arme gezinnen
In Nederland worden inkomsten verworven om de hulpverlening blijvend te kunnen realiseren.  Het is dan ook belangrijk om de noodzaak van de hulpverlening onder de aandacht brengen in onze omgeving (regio 's-Hertogenbosch).


Dit doen we door:
  • Deelnemen aan markten, braderieën met de verkoop van Sri Lankaanse producten.
  • Organiseren van voorlichting en informatie (-middagen / -avonden) om bekendheid te geven aan doel en werkwijze van de SHW. Bezoekers gelegenheid geven om Sri Lankaanse artikelen te kopen.
  • Organiseren van bijeenkomsten (muzikale middagen e.d.) om inkomsten te genereren voor de hulpverlening.
  • Onder de aandacht brengen van het scholarshipprogramma op de verschillende bijeenkomsten
  • Contacten leggen c.q. aanvragen doen bij (landelijke) organisaties t.b.v. de verlening van subsidies en bijdragen t.b.v. speciale projecten in Wadduwa.

Beloningsbeleid

bestuursleden en andere vrijwilligers, werken allen op basis van vrijwilligheid voor deze stichting. Conform de bepalingen van de belastingdienst is het voor vrijwilligers mogelijk giften af te trekken.

Verslaglegging

Van de uitvoerende werkzaamheden in Wadduwa worden verslagen gemaakt. Deze worden aan de donateurs, en op verzoek aan anderen, toegezonden.

  Grote waarde wordt gehecht aan de financiële verslaglegging. Omdat de middelen grotendeels bestaan uit donaties, giften e.d. kunnen begunstigers, sponsoren e.d. kennisnemen van deze verslagen.
Het financieel jaarverslag 2016 (en evt. voorgaande jaren) is op verzoek beschikbaar.

Mail hiervoor naar info@wadduwa.nl.

Medewerkers SHW


Ad van Lokven en Geert Hanegraaf zijn de spil in de activiteiten van SHW.
Zij worden ondersteund door een team vrijwilligers in zowel Sri Lanka als  in Nederland. In Sri Lanka is het Pryantha Fernando die veel van de taken op zich neemt. In samenwerking met schooldirectie en onderwijzend personeel wordt veel werk verzet. Samen zijn ze de motor achter de activiteiten daar ter plaatse. Zij hebben ingangen naar de plaatselijke bevolking en naar instanties. Zij beoordelen met Ad en Geert projectvoorstellen en aanvragen voor studiebeurzen ( zie: scholarships)

Team Nederland  bestaat uit het bestuur van de stichting en een aantal vrijwilligers die de stichting bij de uitvoering van de verschillende activiteiten ondersteunen. Het bestuur van de stichting bestaat uit: 
Voorzitter: Ad van Lokven
Secretaris: Suzanne Broeders
Penningmeester: Dick van Huisstede
Bestuursleden: Geert Hanegraaf en Jet de Veer-van de Meulenreek.

ANBI

SHW is per 1 januari 2008 door de belastingdienst aangewezen als een zogenaamde ANBI-instelling.
ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor donateurs heeft dit een groot voordeel: alle giften kunnen van de inkomsten – of vennootschapsbelasting worden afgetrokken(uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 
ANBI gegevens Stichting Hulp Wadduwa, Sri Lanka.

Naam: Stichting Hulp Wadduwa, Sri Lanka.
RSIN: (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienr.) 814931893
KvK-nummer: 17174371
Contactadres: Jan Palchstraat 74, 5231 HX 's-Hertogenbosch / info@wadduwa.nl Bankrekening: NL76RABO0162644213, Rabobank te Rosmalen